Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky      

I.      
Základní ustanovení      
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:      

(meno a priezvisko/názov)      
IČ:       
DIČ:      
so sídlom:      
zapísanej u …..         súdu, oddiel…., vložka…..                     
kontaktní údaje:      
email        
telefón      
www  [S1]      
(ďalej len „predávajúci“)      
 
 1. Tietoobchodné podmienkyupravujúvzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktoráuzatvárakúpnu zmluvu mimo svojupodnikateľskúčinnosťakospotrebiteľ, alebo v rámci svojejpodnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvomwebového rozhraniaumiestneného na webovejstránke dostupnéhona internetové adrese…..   [S2]  (ďalej je „internetový obchod“).       
 2. Ustanoveniaobchodnýchpodmienoksúneoddeliteľnousúčasťoukúpnej zmluvy. Odchýlnedojednanie v kúpnejzmluvemáprednosťpred ustanoveniamitýchtoobchodnýchpodmienok.      
 3. Tietoobchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajúv slovenskom jazyku.      

II.      
Informácieo tovare a cenách      
 1. Informácieo tovare, vrátaneuvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností súuvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovarusú uvedenévrátanedane z pridanej hodnoty, všetkýchsúvisiacichpoplatkov a nákladov za vrátenietovaru, ak tento tovar zosvojej podstaty nemôžebyť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaruzostávajú v platnosti po dobu, po ktorúsúzobrazované v internetovomobchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednaniekúpnej zmluvy za individuálnedohodnutých podmienok.      
 2. Všetkaprezentáciatovaruumiestnená vkatalógu internetového obchoduje informatívneho charakteru a predávajúcinie je povinnýuzavrieťkúpnu zmluvuohľadom tohoto tovaru.       
 3. V internetovomobchodesúzverejnenéinformácie o nákladoch spojených s balením a dodanímtovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodanímtovaru uvedené v internetovomobchode platí lenv prípadoch, keď jetovar doručovaný v rámci územiaSlovenskej republiky.   [S3]      
 4. Prípadnézľavyz kúpnej ceny tovarunie je možnénavzájomkombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.       

III.      
Objednávka a uzavretiekúpnejzmluvy      
 1. Náklady vzniknutékupujúcemupri použití komunikačnýchprostriedkovna diaľku v súvislosti s uzavretímkúpnejzmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sanelíšia od základnejsadzby.      
 2. Kupujúcivykonáva objednávku tovarutýmitospôsobmi:      
 • prostredníctvomsvojhozákazníckeho účtu, ak vykonalpredchádzajúcuregistráciu v internetovomobchode,       
 • vyplnením objednávkovéhoformulára bez registrácie.      
 1. Prizadávaní objednávky si kupujúcivyberietovar, počet kusovtovaru, spôsob platby a doručenia.      
 2. Predodoslaním objednávky je kupujúcemuumožnenékontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošlekupujúcipredávajúcemu kliknutím na tlačidlo…….   [S4]   Údaje uvedené v objednávkesúpredávajúcimpovažované za správne.Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenievšetkých povinných údajov v objednávkovomformulári a potvrdeniekupujúceho o tom, že sazoznámils týmitoobchodnými podmienkami.      
 3. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúcikupujúcemupotvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorúkupujúcipriobjednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretiezmluvy.Prílohoupotvrdeniasúaktuálneobchodné podmienkypredávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresukupujúceho./ Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúcikupujúcemupotvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorúkupujúcipriobjednaní zadal. Toto potvrdeniesa považuje za uzavretiezmluvy. Prílohoupotvrdeniasúaktuálneobchodné podmienkypredávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretápotvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresukupujúceho.    [S5]      
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávkenemôžepredávajúcisplniť, zašle kupujúcemu na jehoemailovú adresupozmenenúponuku.Pozmenenáponukasa považuje za nový návrh kúpnejzmluvy a kúpna zmluva je v takom prípadeuzavretápotvrdenímkupujúcehoo prijatítejtoponukypredávajúcemu na jeho emailovú adresuuvedenú v týchtoobchodných podmienkach.       
 5. Všetky objednávky prijatépredávajúcimsúzáväzné. Kupujúcimôžezrušiť objednávku, pokýmnie jekupujúcemudoručenéoznámenie oprijatí objednávky predávajúcim. Kupujúcimôžezrušiť objednávku telefonicky na telefónnom číslepredávajúceho aleboelektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchtoobchodných podmienkach.       
 6. V prípade, že došlo ku zjavnej technickejchybe na stranepredávajúcehopriuvedení ceny tovaru v internetovomobchode, alebo v priebehuobjednávania, nie jepredávajúci povinnýdodaťkupujúcemutovarza túto celkomzjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemubolozaslané automaticképotvrdenie oobdržaní objednávky podľatýchtoobchodných podmienok.    [S6]  Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresupozmenenúponuku. Pozmenenáponukasa považuje za nový návrh kúpnejzmluvy a kúpna zmluva je v takom prípadeuzavretápotvrdením o prijatíkupujúcim na emailovú adresupredávajúceho.      

IV.      
Zákaznícky účet      
 1. Na základeregistráciekupujúcehovykonanej v internetovomobchodemôžekupujúcipristupovať do svojhozákazníckehoúčtu. Zo svojhozákazníckeho účtu môžekupujúcivykonávaťobjednávanietovaru. Kupujúcimôžeobjednávaťtovartiež bez registrácie.       
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a priobjednávanítovaru je kupujúcipovinnýuvádzať správne a pravdivovšetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúcipriakejkoľvek ich zmenepovinnýaktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a priobjednávanítovarusúpredávajúcimpovažované za správne.      
 3. Prístup k zákazníckemuúčtu je zabezpečenýužívateľskýmmenom a heslom. Kupujúci je povinnýzachovávaťmlčanlivosťohľadominformáciínevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúcinenesiezodpovednosť za prípadné zneužitiezákazníckeho účtu tretími osobami.      
 4. Kupujúcinie jeoprávnenýumožniť využívaniezákazníckeho účtu tretím osobám.      
 5. Predávajúcimôžezrušiťužívateľský účet, a to najmä v prípade, keďkupujúcisvojužívateľský účet dlhšienevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnejzmluvya týchtoobchodných podmienok.      
 6. Kupujúciberie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybaveniapredávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.      

V.      
Platobnépodmienky a dodanietovaru      
 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodanímtovarupodľakúpnejzmluvymôžekupujúcizaplatiťnasledujúcimispôsobmi:      
 • bezhotovostneprevodom na bankový účet predávajúceho č….., vedený u…..      
 • bezhotovostneplatobnou kartou      
 • bezhotovostneprevodom na účet predávajúcehoprostredníctvomplatobnej brány….,       
 • dobierkou v hotovosti priprevzatítovaru,      
 • v hotovosti aleboplatobnou kartou priosobnom odberena prevádzke,      
 • v hotovosti aleboplatobnou kartou priosobnom odbere na výdajni zásielok…...  [S7]      
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúcipovinnýzaplatiťpredávajúcemu náklady spojené s balením a dodanímtovaru v zmluvnej výške. Ak nie jeďalejuvedené výslovneinak, rozumiesaďalejkúpnou cenou aj náklad spojený s dodanímtovaru.      
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná priprevzatítovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do ….dní od uzavretiakúpnejzmluvy.   [S8]      
 3. V prípade platby prostredníctvomplatobnou brány postupuje kupujúcipodľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.  [S9]      
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzokkupujúcehozaplatiťkúpnu cenu splnenýokamihom pripísania príslušnejsumy na bankový účet predávajúceho.      
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúcehovopredžiadnuzálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny predodoslanímtovarunie je zálohou.       
 6. Podľa zákona o evidenciitržieb je predávajúcipovinnývystaviťkupujúcemupokladničný doklad. Zároveň je povinnýzaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potomnajneskôr do 48 hodín.      
 7. Tovar je kupujúcemu dodaný:      
 1. Voľbaspôsobudodaniasavykonávav priebehu objednávaniatovaru.      
 2. Náklady na dodanietovaru v závislosti na spôsobeodoslania a prevzatiatovarusú uvedené v objednávkekupujúceho a v potvrdení objednávkypredávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základezvláštnehopožiadavkukupujúceho, znášakupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmtospôsobom dopravy.      
 3. Ak jepredávajúcipodľakúpnejzmluvypovinnýdodaťtovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúcipovinnýprevziaťtovarpridodaní.V prípade, že je z dôvodov na stranekupujúcehonutné tovardoručovať opakovanealeboinýmspôsobom, než bolouvedené v objednávke, je kupujúcipovinnýzaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovanímtovaru, resp. náklady spojené s inýmspôsobom doručenia.      
 4. Pri prevzatítovaru odprepravcu je kupujúcipovinnýskontrolovaťneporušenosťobalovtovaru a v prípadeakýchkoľvekvád toto bezodkladneoznámiťprepravcovi. V prípadezistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúcizásielku od prepravcuprevziať.      
 5. Predávajúci vystavíkupujúcemudaňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresukupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.   [S11]      
 6. Kupujúci nadobúdavlastnícke právo kutovaruzaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatímtovaru. Zodpovednosť za náhodnústratu, poškodenie či zničenietovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatiatovarualebo okamihom, kedy mal kupujúcipovinnosťtovar prevziať, ale v rozpore s kúpnouzmluvou tak neurobil.      

VI.      
Odstúpenie od zmluvy      
 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojupodnikateľskú činnosťakospotrebiteľ,má právo od kúpnejzmluvyodstúpiťaj bez uvedenia dôvodu.      
 2. Lehotapre odstúpenie od zmluvypredstavuje14 dní      
 • odo dňaprevzatiatovaru,      
 • odo dňaprevzatia poslednej dodávky tovaru, ak jepredmetomzmluvyniekoľkodruhovtovarualebododanieniekoľkýchčastí      
 • odo dňaprevzatia prvej dodávky tovaru, ak jepredmetomzmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.      
 1. Kupujúcinemôže okrem inéhoodstúpiť od kúpnejzmluvy:      
 • o poskytovaní služieb, akboli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasompred uplynutím lehotypre odstúpenie od zmluvy a predávajúcipreduzavretímzmluvyoznámilkupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,      
 • o dodávketovarualebo služby, ktorých cena závisí na výkyvochfinančného trhu nezávisle na vôlipredávajúceho a ku ktorémumôžedôjsťv priebehulehotypre odstúpenie od zmluvy,      
 • o dodaní alkoholických nápojov,ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,ktorémôžubyťdodané až po uplynutí tridsiatichdní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôlipredávajúceho,      
 • o dodávketovaru, ktorýbol upravenýpodľaprianiakupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,      
 • o dodávketovaru, ktorýpodlieharýchlejskaze, ako ajtovaru, ktorýbol po dodanívzhľadom na svoju povahu nenávratnezmiešaný s inýmtovarom,      
 • o dodávketovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,      
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,      
 • o dodávkenovín, periodíkalebočasopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,      
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,      
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.      
 1. Predodržanielehotypre odstúpenie od zmluvy musí kupujúciodoslaťprehlásenie o odstúpenív lehotepre odstúpenie od zmluvy.      
 2. Preodstúpenie od kúpnejzmluvymôžekupujúcivyužiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnejzmluvyzašle kupujúcina emailovúalebo doručovaciuadresu predávajúceho uvedenú v týchtoobchodných podmienkach.Predávajúci potvrdí kupujúcemubezodkladneprijatie formulára.      
 3. Kupujúci, ktorýodstúpil od zmluvy, je povinnývrátiťpredávajúcemutovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúciznáša náklady spojené s vrátenímtovarupredávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovarnemôžebyť vrátený presvoju povahu obvyklou poštovnou cestou.      
 4. Ak odstúpikupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúcibezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetkypeňažnéprostriedkyvrátanenákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakýmspôsobom. Predávajúcivrátikupujúcemu prijaté peňažné prostriedkyinýmspôsobomlenvtedy, ak s tým kupujúcisúhlasí a ak mu tým nevzniknúďalšie náklady.      
 5. Akkupujúci zvolil iný než najlacnejšíspôsobdodaniatovaru, ktorýpredávajúciponúka, vrátipredávajúcikupujúcemu náklady na dodanietovaru vo výškezodpovedajúcejnajlacnejšiemuponúkanémuspôsobudodaniatovaru.      
 6. Ak odstúpikupujúci od kúpnejzmluvy, nie jepredávajúcipovinnývrátiť prijaté peňažnéprostriedkykupujúcemuskôr, než mu kupujúcitovarodovzdáalebopreukáže, že tovarpredávajúcemuodoslal.      
 7. Tovarmusí vrátiťkupujúcipredávajúcemunepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúcioprávnený jednostrannezapočítať proti nároku kupujúceho na vráteniekúpnej ceny.      
 8. Predávajúci je oprávnenýodstúpiť od kúpnejzmluvy z dôvoduvypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebokeďvýrobca, dovozcaalebododávateľtovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúcehoprostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiv lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnejzmluvyvšetkypeňažnéprostriedkyvrátanenákladov na dodanie, ktoré od neho na základezmluvy prijal, a torovnakýmspôsobom, poprípadespôsobom určeným kupujúcim.       

VII.      
Práva z vadného plnenia      
 1. Predávajúcizodpovedákupujúcemu, že tovarupriprevzatí nemá vady. Najmäpredávajúcizodpovedákupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúcitovar prevzal  :      
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýbadojednanie, má také vlastnosti, ktorépredávajúcialebovýrobcapopísalaleboktorékupujúciočakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcimvykonanej,      
 • satovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitiepredávajúci uvádzaalebokuktorémusatovar tohoto druhu obvykle používa,      
 • tovarzodpovedá akostialeboprevedeniudohodnutej vzorkyalebo predlohy, ak bola akosťalebo prevedenie určenépodľadohodnutej vzorkyalebo predlohy,      
 • je tovar v zodpovedajúcommnožstvealebo hmotnosti a      
 • tovar vyhovuje požiadavkámprávnych predpisov.      
 1. Aksa vada prejaví v priebehušiestichmesiacov od prevzatiatovarukupujúcim, má sa za to, že tovarbolvadný už priprevzatí. Kupujúci je oprávnenýuplatniť práva z vady, ktorása vyskytne u spotrebného tovaru v dobedvadsať štyri mesiacov od prevzatia.Toto ustanovení sanepoužije u tovarupredávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorúbola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenietovaruspôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovarupre vadu zodpovedajúcu miere používaniaalebo opotrebenia, ktorútovar malpriprevzatíkupujúcim, aleboak to vyplýva z povahy tovaru.      
 2. V prípade výskytu vady môžekupujúcipredávajúcemupredložiťreklamáciu a požadovať:      
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:      
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,      
 • výmenu tovaru za nový tovar,      
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:      
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,      
 • odstúpiť od zmluvy.      
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,       
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,       
 • ak nemôžetovarriadneužívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,       
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.      
 1. Predávajúci je povinný prijaťreklamáciu v ktorejkoľvekprevádzkarni, v ktorej je prijatiereklamácie možné, prípadne i v sídle alebomiestepodnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu.Predávajúci je povinnýkupujúcemuvydaťpísomnépotvrdenie o tom, kedykupujúci právo uplatnil, čo je obsahomreklamácie a aký spôsob vybaveniareklamáciekupujúci požaduje, ako ajpotvrdenie o dátume a spôsobevybaveniareklamácie, vrátanepotvrdenia o vykonaní opravy a dobejejtrvania, prípadnepísomnéodôvodneniezamietnutiareklamácie.       
 2. Nákupný košík

  Košík je prázdny

  Posledný navštívený tovar
  • Doposiaľ ste žiadny tovar nenavštívili.
  Prihlásiť
  Facebook
© ATYP light